โครงการลูกเสือ ปีการศึกษา 2564
"การอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)"
โดยมีว่าที่คุณครู ชั้นปีที่ 4 รุ่น 2561
วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา และวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 69 คน
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2565
 
276164506 318581419507660

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all