โครงการลูกเสือ ปีการศึกษา 2564
"การอบรมวิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (SS.B.T.C.)"
โดยมีว่าที่คุณครู ชั้นปีที่ 4 รุ่น 2561
วิชาเอกเคมี วิชาเอกพลศึกษา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565

ภาพเพิ่มเติมที่  https://drive.google.com/drive/folders/11Q3RgTiW5F6xMh0iBucKjFa4ntHcIF9Q?usp=sharing
 
 
279283063 5249865365071700 3787848680170465090 n
 

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all