โครงการลูกเสือ ปีการศึกษา 2564
" การอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C) "
โดยมีว่าที่คุณครู ชั้นปีที่ 3 รุ่น 2562 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2565
 
ภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/11Q3RgTiW5F6xMh0iBucKjFa4ntHcIF9Q?usp=sharing
 
277805318 3196891727302187 7806042092642074653 n

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all