โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

ภาพเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1i3TvOTEfy3uawQ_iesmENZBX6Qs_zWgO?usp=sharing
 
198553

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all