คณะครุศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอนนไลน์
Zoom Meeting เมื่อเวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
 
messageImage 1651716085000
 
 

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all