เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565
ทีมวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำเพชร นาสารีย์
นายภานุวิชญ์ จันทระ และนางสาวสมัชญา แช่เจา
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ในการหนุนนําอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพครู #iclassroomภาคเหนือ
 
 
288542961 3262266914098001 9153752100702971161 n

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all