กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู (Re-skill up-skill และ new-skill) ในเขตพื้นที่บริการ
ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ ความเป็นเลิศ
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน
ภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/Ed.PKRU/photos/pcb.3273391736318852/3273390109652348/

สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ สำเนาของ business conference

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all