กิจกรรมถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน
โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก
ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
 
 
IMG 5296

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all