โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการบนแพลตฟอร์มผสมผสาน
กิจกรรม“การพัฒนาครูโดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผลสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA” ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 โดยการอบรมออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.วรางคณา ทองนพคุณ อ.นพรัตน์ ศรีเจริญ อ.น้ำเพชร นาสารีย์ อ.สุธิวัตร วงศ์ใหญ่ และ อ.ณัฐพล บัวอุไร ร่วมเป็นวิทยากรโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นคุณครูกลุ่มภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/Ed.PKRU/photos/pcb.3284616228529736/3284616005196425/
 
Screen Shot 2565 07 23 at 09.25.38

 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all