เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 256 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Program) รุ่นที่ 5 บรรจุปี 2563 (ปีที่สอง)

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หิรัญ  ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธี
 

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน จำนวน 173 คน

ภาพเพิ่มเติมที่  :  https://drive.google.com/drive/folders/1J5_UoKoKBQRfvDUAtTegHg18c_43Yvmw?usp=sharing

IMG 5973 สายตรง

โรงเรยน

KSP 

SIL3

repair

 2022 02 28 140526

 QA 

ครศาสตรกบการบรการเชงพนท

ครคนถน

มคอ

ป.บณฑต วชาชพคร

icon km3

icon db

icon std

rajabhat

edu all