• วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ดร.อัครินทร์ ทองขาว
ดร.มานพ ชาชิโย
01 ธันวาคม 2559
นายวรเชษฐ จันทร์สระ
ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย
01 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.ดนัยศักดิ์ กาโร
นายนิมิต นิรัติศัย
นางสาวอาฉ๊ะ บิลหีม
ผศ.ชุติมา ประมวลสุข

 

 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

นางสาวคณิตา ลิ่มหัน
นางสาวพาตีเม๊าะ ยูโซะ

 

 • วิชาเอกดนตรีศึกษา

 

นายกัณวัตม์  พลรงค์
ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู
ดร.ณัชพล หะหวัง
01 ธันวาคม 2559
ดร.อนุวัฒน์ เขียวปราง
นางสาวชนาพร แสงงาม

 

 • วิชาเอกพลศึกษา

 

นายมลรักษ์ เลิศวิลัย
นายคมกฤช ไกรนรา
01 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย
ผศ.ปาริชาต ประกอบมาศ

 

 • วิชาเอกสังคมศึกษา

 

 

 • วิชาเอกภาษาไทย

 

 

 • วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

 

 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นายนัทธพงศ์ ส่งอำไพ
นายสุรัชชัย ผาสุข
ดร.วรางคณา ทองนพคุณ
นางสาวภารวี จงไกรจักร

 

 • วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

 

นางวรรณี พลสมัคร
01 ธันวาคม 2559
นางวนิดา รัตนมงคล
นางสาวนพวรรณ กาโร

 

 • วิชาเอกเคมี

 

นายณัฐกร ชีประวัติชัย
นางสาวดาริน บุญศรี
ดร.สุภาพร ดาวัลย์
01 ธันวาคม 2559

 

 • วิชาเอกการประถมศึกษา

 

 

 • กลุ่มวิชาชีพครู