ผศ.เอมอร  นาคหลง
01 ธันวาคม 2559
ดร.อดุล  นาคะโร
01 ธันวาคม 2559
ดร.นัฎชฎารัตน์  ณ นคร
นางสาวปสุตา  แก้วมณี
ผศ.ดร.รัฐพล  พรหมสะอาด