นายกัณวัตม์   พลรงค์
ผศ.อัครวัฒน์  สิงห์ชู
ดร.ณัชพล  หะหวัง
01 ธันวาคม 2559
ดร.อนุวัฒน์ เขียวปราง
ผศ.ดร.ประโมทย์  พ่อค้า
นางสาวชนาพร แสงงาม