ดร.อัครินทร์  ทองขาว
ดร.มานพ  ชาชิโย
01 ธันวาคม 2559
นายวรเชษฐ  จันทร์สระ
ผศ.ดร.วาสนา  ชาชิโย
01 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.ดนัยศักดิ์  กาโร
นายนิมิต  นิรัติศัย
นางสาวอาฉ๊ะ  บิลหีม
ผศ.ชุติมา  ประมวลสุข