นายกัณวัตม์   พลรงค์
ผศ.อัครวัฒน์  สิงห์ชู
ดร.ณัชพล  หะหวัง
01 ธันวาคม 2559
ดร.อนุวัฒน์ เขียวปราง
นางสาวชนาพร แสงงาม