รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร
 ดร.สมคิด  นาคขวัญ
01 ธันวาคม 2559
ดร.เพียงเพ็ญ  ณ พัทลุง
ดร.อัจฉราพรรณ  พุ่มผกา
ดร.อดุล  นาคะโร
01 ธันวาคม 2559
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ